Thành lập chi nhánh khác tỉnh

Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh được quy định tại Nghị định 43/2010/ND-CP và THông tư số 01/2013/TT-BKH về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, khi thành lập chi nhánh khác tỉnh doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

 Nội dung thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh bao gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;Thành lập chi nhánh khác tỉnh

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh, kèm theo thông báo quy định ở trên, phải có:

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh khác tỉnh.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;

– Chứng chỉ hành nghề đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi nhận được hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 05 ngày làm việc. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khác tỉnh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mời bạn đọc thêm: Thành lập doanh nghiệp

 

Rate this post