Phương pháp khấu trừ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập từ năm 2014

Ngày 26/03/2014, Tổng Cục thuế đã bạn hành công văn số 3795/BTC-TCT hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập từ 01/01 đến 28/02/2014 sẽ được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đã được Cục thuế tỉnh, thành phố hướng dẫn bằng văn bản
– Có đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, đã được cơ quan thuế chấp nhận và đã in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT.

Những doanh nghiệp được thành lập sau ngày 28/02 sẽ thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Chi tiết công văn số 3795/BTC-TCT cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3795/BTC-TCT
V/v phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Trả lời công văn số 1859/CT-TTHT ngày 24/3/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:

“c) Doanh nghiệp, Hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên và tình hình thực tế theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đề nghị:

Đối với các doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014, đối với các trường hợp Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã hướng dẫn doanh nghiệp bằng văn bản, hoặc doanh nghiệp, đơn vị có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì các doanh nghiệp này áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Đồng thời, Cục Thuế có trách nhiệm định kỳ tháng (hoặc quý) thực hiện đôn đốc việc kiểm tra các doanh nghiệp này thực hiện nộp tờ khai thuế đầy đủ; và thực hiện công tác kiểm tra tờ khai thuế tại cơ quan thuế (kiểm tra tại bàn) đối với các tờ khai thuế của các doanh nghiệp này để hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về thuế.

Đối với các doanh nghiệp thành lập sau thời gian trên, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
– UBND TP HCM (để p/hợp chỉ đạo Cục Thuế);
– Báo Tuổi trẻ (để phối hợp công tác);
– Tổng cục Thuế (để chỉ đạo thực hiện);
– Vụ CST, PC BTC;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Rate this post