Những điểm chú ý của nghị định 78/2015/NĐ-CP

Năm 2015 là một năm có sự chuyển mình rõ rệt của luật pháp về Doanh nghiệp , Đầu tư. Cụ thể là đầu từ 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp 2015 có hiệu lực, đã thổi một luồn gió mới trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Đầu tư.  Tuy nhiên, tính phổ quát của văn bản luật khá rộng nhưng chưa sâu, vì thế để giải quyết nhu cầu cấp thiết của việc áp dụng luật cần có một văn bản hướng dẫn áp dụng luật. Trước đây với Luật Doanh nghiệp 2005 thì văn bản hướng dẫn là Nghị định 43……. và khi  luật mới ra đời, nghị định 43 đã không còn phù hợp nữa, vì vậy, Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã ra đời và thay thế Nghị định 43……

Nghị định 78/2015/NĐ-CP có những đổi mới đáng chú ý trong việc thành lập cũng như quản lý Doanh nghiệp để phù hợp với những điểm  mới trong Luật Doanh nghiệp mới, cụ thể:

Thứ nhất, về thời gian, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng tăng trong thời kỳ toàn cầu hóa kinh tế, thời hạn  cấp giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp đã rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc . Có thể thấy điều này tạo một điều kiên thuận lợi cho Doanh nghiệp khi có thể nộp hồ sơ và bổ sung hồ sơ trong tuần, thay vì phải kéo sang tuần tiếp theo như luật cũ.

Thứ hai, rút ngắn thủ tục sau khi thành lập.

Trước đây, sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, bản thân Doanh nghiệp phải đi gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước (cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thống kê….) theo mẫu 08 Thông tư  80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, với Luật mới thì doanh nghiệp sẽ bỏ qua được công đoạn này và người chủ thể thực hiện là Phòng đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký và thông tin thay đổi của doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan và các cơ quan đó không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp.

Thứ ba, đăng ký doanh nghiệp qua  mạng điện tử.

Đây là một điểm rất mới và có sức sáng tạo cao. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý cáp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng điện tử. Điều này giảm thiểu rủi ro trong việc nộp hồ sơ, hồ sơ đủ nội dung, giúp tiết kiệm thời gian, đỡ mất công sức cho Doanh nghiệp. Hình thức này cho phép tổ chức, cá nhận được lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để dăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thứ tư, con dấu của doanh nghiệp.

Như đã đề cập trong bài “Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2015”, thì doanh nghiệp quy định số lượng và nội dung con dấu. Và theo thông tư 78/2015/NĐ-CP thì trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu dấu, thay số lượng, thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi trụ sở chính đặt để đăng tải thông váo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tóm lại, những điểm mới trong NĐ 78/2015/NĐ-CP quy định đã đem lại những bước tiến rõ rệt trong thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện quy trình một cách dễ dàng, tập trung vào công việc sản xuất, dịch vụ chính của mình.

—Bài viết của Nguyễn Văn Thành Lâm—

Rate this post