Mã số mã vạch – Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin

 BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

(LIST OF REGISTERED PRODUCTS WITH GTIN)

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp (Organization’s name)

…………………………………………

Mã doanh nghiệp (Company Prefix):                                        893……………………………………..

Số giấy chứng nhận (Registered Number):                      

 

TT

No

Tên sản phẩm

(Name of products)

Mã vật phẩm/ thùng

(Item/box or case reference)

Mã GTIN

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm (Product Description)

(Đặc điểm, loại sản phẩm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

(Characteristics, types, package, weight, size .etc)

         
         
         
         
         
         
         
         
…………(Place), ngày(DD)….. tháng(MM)….. năm (YY)……….

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

Tổng cộng: ………………….. loại vật phẩm ………….. loại thùng.

Total: ……………………… type of item ………type of boxe or case.

(Ký tên và đóng dấu)

 

Danh mục sản phẩm cập nhật gửi vào địa chỉ e-mail: info@gs1vn.org.vn

Hoặc gửi về địa chỉ:

Văn phòng mã số mã vạch – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

Rate this post