Luật sư nội bộ

Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông, người quản lý trong công ty